Post più popolari

marți, 11 noiembrie 2014

IUBITE FRATE MURITOR

.....Iubite Frate muritor
De vei vedea un Càlàtor
Umbland pe Drumuri Singurel
Descult, Flàmànd si Insetat
Te Rog, ai Milà de El
Cà poate-i un Càlugàr.....

.....De-ai ìntàlni la o Ràscruce
Un Om Stràin ce-ar vrea s-apuce
Departe undeva ìn Lume
De-L vezi mereu Oftànd din Greu
Sà nu-L ìntrebi atunci de Nume
Cà poate-I un Càlugàr.....

.....De vei vedea trecànd prin Sat
Un Om cu Capul Aplecat
Cu traista goalà-n Màna Lui
Te Rog, Acum sà Iesi ìn Drum
Si un Cuvànt mai Bun sà-I Spui
Cà poate-I un Càlugàr.....

.....Sau cànd e Frig si Plouà Afarà
De vei Vedea cà asteaptà-n Garà
Un Càlàtor Infrigurat
Nu-L Judeca cu Gura
De ce e Trist si I'ngàndurat
Cà poate-I un Càlugàr.....

.....De vei vedea ìn multe rànduri
Un Om la Muncà stànd pe Gànduri
Privind cu Ochii-n Depàrtare
Mereu Tàcut si Abàtut
Nu-L Intreba ce cautà-n Zare
Cà poate-I un Càlugàr.....

.....Iubitul Meu, nu te-ndoi
Ci dacà Tu vei Intàlni
Un Om ìn Lume Fàrà Rost
Ce Plànge adesea ne-nteles
Sà Stii, Iubitul Meu, c-a fost
In Viata Lui Càlugàr.....

.....Ca acela care a tràit
Si-n Mànàstire a Imbàtrànit
Orice I-ai Spune si I-ai Da
Sà nu Socoti cà o sà Poti
Sà-I Schimbi cumva INIMA SA
Càci El e tot Càlugàr.....

.....De vei Cànta de Bucurie
De asta El nu vrea sà stie
De Jale de ìi vei Cànta
El tot mereu Oftànd din Greu
Plàngànd Incet va Suspina
Cu Lacrimi de Càlugàr.....

.....Cà Dorul Lui de Dumnezeu
Oriunde ar fi El tot mereu
Va Plànge Singur fàrà Tihnà
Si Nimenea nu va Putea
Intre Stràini sà-I dea Odihnà
Càci ìncà- I tot Càlugàr.....

.....Deci, nu Càuta sà- I Màngài Plànsul
Ci sà Suspini si Tu cu Dànsul
Càci El de-atàta PRIBEGIE
De TOTI UITAT si INGA'NDURAT
Va Plànge Mult dupà Pustie
Càci ESTE TOT CA'LUGA'R..... 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu